01015, м. Київ, вул. Лаврська, корпус 16М

+38 044 501-01-92+38 095 725-69-42

license@ukr.net

Акредитація

Державна акредитація медичних установ

Відповідно до чинного законодавства України процедура державної акредитації є обов’язковою для всіх закладів охорони здоров’я, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності, профілю та рівня надання лікувально-профілактичної допоми чи лікувальних послуг.

Норми що регламентують обов’язковість, порядок, умови та строки проведення державної акредитації медичних закладів містяться в низці нормативних актів, зокрема:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15 липня 1997 р. № 765
  2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» від 14 березня 2011р. №142, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. № 678/19416.
  3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02 лютого 2011 р. №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 р. № 171/18909.

Державна акредитація медичних закладів проводиться один раз на 3 роки. Причому перша акредитація проводиться не пізніше ніж через 2 роки від початку здійснення діяльності (функціонування) медичного закладу. В подальшому акредитація проводиться по закінченню дії акредитаційного сертифікату.

Особливості проведення державної акредитації медичних закладів.

При акредитації проводиться оцінка відповідності закладу охорони здоров’я Стандартам держаної акредитації (далі - Стандарти).

20 червня 2011 року набрав чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» від 14 березня 2011р. №142, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. № 678/19416 (далі – Наказ №142), яким були затвердженні нові Стандарти, які застосовуються при державній акредитації лікувально-профілактичних закладів. Цим же наказом були затверджені й Критерії державної акредитації лікувально-профілактичних закладів.

Стандарти державної акредитації лікувальлно-профілактичних закладів – це вимоги до процесу, умов, результатів медико-санітарної допомоги в лікувально-профілактичному закладі.

На підставі Стандартів проводиться експертиза відповідності медичного закладу встановленим Критеріям шляхом оцінки досягнень Стандартів по кожному пункту (підпункту), котрий оцінюються по бальному принципу (виставляються бали від 1 до 10).

Оцінці підлягають стандарти, що відповідають профілю медичного закладу і виду лікувально-профілактичної допомоги, що в ньому надається (якщо не відповідає, то стандарт не оцінюється і в графі ставиться «-»).

Результати проведеної оцінки вносяться в експертний висновок про відповідність медичного закладу Стандартам (вносяться зведені дані, що надані експертом і кожним членом експертної групи). Зазвичай експерт (член експертної групи) оцінює визначений перелік стандартів (наприклад, кадри) і виставляє певну кількість балів.

Критерій – це показник, який встановлює відсоткове співвідношення набраної медичним закладом суми балів відносно максимально можливої суми балів при оцінці досягнень Стандартів.

Критерії встановлюють показники досягнення медичним закладом стандартів акредитації при проведенні експертизи його відповідності до вказаних Стандартів з метою подальшого визначення акредитаційної категорії чи відмови в державній акредитації медичному закладу.

УВАГА! Відповідно до положень Наказу №142 відсутність у медичного закладу ліцензії на медичну практику і свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі медичного закладу) унеможливлює подальше проведення експертизи відповідності медичного закладу встановленим критеріям і його подальшу акредитацію.

У разі позитивного результату акредитації (отримання певної кількості балів, що становлять не менше 70%  від усіх Стандартів, що оцінюються) комісія приймає рішення про присвоєння закладу охорони здоров’я відповідної акредитаційної категорії (друга, перша чи вища).

За сумою набраних при акредитаці балів проводиться градація на категорії:

  1. Вища категорія – сума набраних закладом охорони здоров’я балів складає від 90% до 100% від максимально можливого;
  2. 1 категорія – сума набраних закладом охорони здоров’я балів складає від 80% до 89% включно від максимально можливого;
  3. 2 категорія – сума набраних закладом охорони здоров’я балів складає від 70% і до 79% включно від максимально можливого.

Примітка: максимально можлива сума балів складається з суми балів повної відповідності за кожним із Стандартів, які підлягають оцінці в залежності від профілю закладу.

УВАГА! Підставою для відмови в державній акредитації медичного закладу є недосягнення ним рівня індексу безпеки (мінімальний рівень критерія державної акредитації, який визначає можливість подальшої діяльності медичного закладу). Такий індекс, згідно з Наказом № 142 складає 69% Критерія включно.

Для проведення державної акредитації Міністерство охорони здоров’я України створює Головну акредитаційну комісію (далі ГАК). Ця комісія проводить акредитацію медичних закладів державної, комунальної (в т.ч. закладів, які відносяться до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форми власності.

Особливості діяльності, права і організація роботи ГАК визначені Положенням «Про Головну акредитаційну комісію при Міністерстві охорони України», що також було затверджено Наказом № 142.

ГАК проводить аналіз поданих медичними закладами документів і висновків експертів ГАК (експертних груп) і приймає рішення відносно акредитації і віднесення закладу до відповідної акредитаційної категорії чи відмовляє в цьому.

ГАК затверджує рішення акредитаційної комісії, які створені при МОЗ АР Криму, управліннях (головних управліннях) охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – акредитаційні комісії), стосовно акредитації медичних закладів комунальної форми власності (за виключенням тих, хто відноситься до сфери управління обласних державних адміністрацій), і повідомляє про це заклади в 10-денний строк.

Строки проведення державної акредитації

Відповідно до чинного законодавства Головна акредитаційна комісія повинна в тримісячний термін з моменту реєстрації заяви на проведення державної акредитації і доданого до неї пакету документів (при відсутності зауважень), котрі надійшли від закладу охорони здоров’я, провести його акредитацію.

Рішення територіальних акредитаційних комісій затверджується Головною акредитаційною комісією і повідомляється медичному закладу в 10-денний термін. Також, в цьому рішенні повинна міститись інформація відносно дати і номера протоколу Головної акредитаційної комісії, яким було затверджено рішення територіальної акредитаційної комісії.

Оформлення та видача бланку акредитаційного сертифіката

У разі прийняття рішення про віднесення закладу до відповідної категорії експерт чи експертна група, який(-а) проводив(-ла) акредитацію, подають результати (висновки) в ГАК.

Територіальні акредитаційні комісії видають акредитаційні сертифікати після отримання рішення Головної акредитаційної комісії про затвердження їх протоколів. Оформлення бланків сертифікатів територіальними комісіями не повинно перевищувати 10 днів від дати затвердження відповідних протоколів (дата оформлення сертифіката відмічається в бланку сертифіката, як дата його видачі).

Строк дії акредитаційного сертифіката визначається Головною акредитаційною комісією, але не повинен перевищувати 3 роки.

Бланк акредитаційного сертифікату є документом суворої звітності, має облікову серію і номер, виготовляється печатним способом (в типографіях, які мають спеціальний дозвіл на друк документів суворої звітності). В акредитаційному сертифікаті обов’язково зазначається адреса медичного закладу, реєстраційний номер сертифіката, дата видачі і термін його дії, а також категорія акредитації.

По закінченні строку дії акредитаційний сертифікат вважається недійсним. Сертифікат підлягає поверненню у разі анулювання ліцензії медичного закладу.

Проведення позачергової державної акредитації

Позачергова акредитація може проводитись ГАК за ініціативою медичного закладу з метою підвищення категорії, але не раніше одного року після проведення попередньої акредитації. У такому ж порядку проводиться акредитація медичного закладу котрий отримав відмову.

Зразок заяви зі списком необхідних документів для проходження державної акредитації медичного закладу дивіться у прикріпленому файлику.

Збережемо Ваш час та гроші!

01015, м. Київ, вул. Лаврська, корпус 16М

+38 044 501-01-92+38 095 725-69-42

license@ukr.net